De haatverzen: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”

blog54a

Moslims zijn terroristen. Dat weet iedereen en dat hoor je overal. Joden zijn niet te vertrouwen zionisten. En christenen? Die zijn allemaal zo hypocriet als de pest.  Dat zijn zo’n beetje de clichés. Maar wat verstaat men onder een moslim, een christen of een jood? En welke god is de juiste? En hoe zit dat met die haatverzen? Wij scheppen wat licht in de duisternis.

 

Onze god is de beste

De joden noemen hem Jahweh, de christenen God en de moslims Allah. Maar eigenlijk bidden ze allemaal tot dezelfde god en volgen de heilige boeken (Oude Testament – Nieuwe Testament – Koran) chronologisch op elkaar.

De oudste van de drie godsdiensten (Jodendom) respecteert alleen het OT. Het Christendom, dat daarna komt, respecteert zowel het OT als het NT, maar hecht meer belang aan het NT. De modernste godsdienst van de drie, de Islam, respecteert het OT, het NT en de Koran, met uiteraard het accent op de Koran.

 

Stromingen

In de volksmond wordt meestal nogal gemakkelijk gesproken over DE jood, DE christen en DE moslim, maar daarbij wordt nogal gemakkelijk vergeten dat er onderling enorme verschillen zijn. De heilige boeken kunnen immers op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en geven daardoor aanleiding tot heel wat verschillende stromingen binnen elke religie.

 

Het Jodendom kent de volgende stromingen:

 • Orthodox Jodendom
  • Charedisch Jodendom
  • Nationaal-religieus Jodendom
 • Niet-Orthodox Jodendom
  • Conservatief Jodendom
  • Liberaal Jodendom

 

Het Christendom kent wel zoveel verschillende stromingen en onderstromingen dat een kat er haar jongen haast niet in terugvindt. Een summiere poging tot overzicht:

 • Nestorianisme (Assyrische Kerk)
 • Oriëntaals-orthodoxie (waaronder bijv. de Koptisch-orthodoxe Kerk)
 • Katholicisme (waaronder bijv. de Rooms-Katholieke Kerk en de Oudkatholieke Kerk)
 • (Oosters-)orthodoxie (waaronder bijv. de Griek-orthodoxe Kerk en de Russisch-orthodoxe Kerk)
 • Protestantisme (waaronder bijv. de Protestantse Kerken, de Apostolische Kerken, het Calvinisme, het Lutheranisme, het Methodisme en de Pinksterbeweging)
 • Andere stromingen, zoals bijv. de Jehovah’s Getuigen, de Jezuïsten en de Jezus-moslims

 

Bij de Islam is de onderverdeling als volgt:

 • Sjiisme (met daarbinnen 7 onderstromingen)
 • Kharidjisme
 • Soennisme (met daarbinnen 8 onderstromingen)
 • Koranisme
 • Soefisme
 • Ahmadiyya (met daarbinnen 2 groepen)
 • Volksislam

 

Haatboeken?

Door de verschillende interpretaties kan er aan bepaalde passages uit de heilige boeken meer of minder belang worden gehecht. En kunnen bepaalde passages letterlijk genomen worden of juist niet. Haatpassages komen in elk van de drie boeken voor, maar je kan de gelovigen daar niet op vastpinnen of mee vereenzelvigen. De ene gelovige is immers de andere niet. Een kleine bloemlezing uit de heilige boeken (zonder context):

 

Oud Testament

blog54b

(Leviticus 21:18-23) Want geen man, in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, hij zij een blind man, of kreupel, of te kort, of te lang in leden; Of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn; 20 Of die bultachtig, of dwergachtig zal zijn, of een vel op zijn oog zal hebben, of droge schurftheid, of etterige schurftheid, of die gebroken zal zijn aan zijn gemacht………………. Doch tot den voorhang zal hij niet komen, en tot het altaar niet toetreden, omdat een gebrek in hem is; opdat hij Mijn heiligdommen niet ontheilige; want Ik ben de HEERE, die hen heilige!

(Numerie. 25:17)  Handel vijandelijk met de Midianieten, en versla hen;

(Numeri 31:17) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.

(Deuteronomium 7:16) Gij zult dan al die volken verteren, die de HEERE, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zoude u een strik zijn.

(Deuteronomium 20:14)  Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten den buit uwer vijanden, dien u de HEERE, uw God, gegeven heeft.

(Deuteronomium 20:16-17)  Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft;

(Deuteronomium 21:18-21) Wanneer iemand een moedwilligen en wederspannigen zoon heeft, die de stem zijns vaders en de stem zijner moeder niet gehoorzaam is; en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet horen zal, Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats. En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve;

(Deuteronomium 23:2) Geen bastaard zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen.

(Jozua 10:40)  Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israels, geboden had.

(Psalmen 3:8) Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.

(Psalmen 58:11) Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten.

(Psalmen 68:22) Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt.

(Psalmen 68:24) Opdat gij uw voet, ja, de tong uwer honden, moogt steken in het bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen.

(Psalmen 137:9) Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert.

(Leviticus 20:13) Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.

(Ezechiel 9:5-6)  Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;

 

Nieuw Testament

blog54c

(Mattheus 10:34) Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

(Mattheus 10:35) Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.

(Mattheus 10:36) Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelfde zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommige uit dezelfde zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad.

(Mattheus 23:15) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.

(Lukas 19:27)  Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.

(1 Korinthiërs 6:9) Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?

(1 Korinthiërs 6:10) Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.

(1 Thessalonicensen 2:8) Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

(1 Thessalonicensen 2:14) Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden;

(Openbaring 2:18)  Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk…………En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.

 

Koran

blog54d

(Soera 2, vers 120) En de Joden en de Christenen zullen je nooit welgezind zijn, tenzij je hun godsdienst belijdt. Zeg: “Voorzeker, Allah’s leiding is de Merkelijke leiding”. En, indien je hun wensen volgt, nadat de kennis tot je is gekomen, zul je aan Allah Vriend noch Helper hebben.

(Soera 2, vers 178) O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid. Dit is verzachting en barmhartigheid van jouw Heer. Wie daarna overtreedt, hem wacht een pijnlijke straf.

(Soera 2, vers 191) En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

(Soera 3, vers 118) O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.

(Soera 4, vers 15) En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.

(Soera 4, vers 89) Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

(Soera 4, vers 91) Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

(Soera 5, vers 33) De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

(Soera 9, vers 5) Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

 

Besluit

Nog even kort samengevat:

 • Joden, christenen en moslims bidden tot dezelfde god.
 • Het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Koran volgen elkaar op.
 • De heilige boeken geven aanleiding tot discussie en verschillende stromingen binnen elke religie.
 • Elk van de heilige boeken bevat haatdragende teksten (vooral als je ze uit de context haalt), maar het is maar net hoe je ze interpreteert.

Één reactie Voeg uw reactie toe

 1. J van der Wal schreef:

  Hierboven staat:
  (Mattheus 10:36) Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelfde zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommige uit dezelfde zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad.
  DIT STAAT NERGENS IN DE BIJBEL! Dat u niet veel van de teksten en hun context begrijpt, is duidelijk. Maar zet er geen dingen in die er niet staan!! Jezus geeft zelf nergens de opdracht om mensen te doden of te vervolgen!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s